Soranottosuunnitelmat

Maa-ainesten ottoa säätelee maa-aineslaki sekä maa-ainesasetus. Lain tavoitteena on ainesten otto ympäristön kestävää kehitystä tukevalla tavalla.

Maa-aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu:
  • Kauniin maisemakuvan turmeltumista 
  • Luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista 
  • Huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa 
  • Tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa.
Ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja että maa-ainesesiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa.

Ottamissuunnitelmaan kuuluu ottamisalueen kartta, tarvittavat leikkauspiirrokset ja muu suunnitelman havainnollistamiseksi tarpeellinen aineisto sekä suunnitelmaselostus. Suunnitelmaa laadittaessa on tarvittavassa laajuudessa selvitettävä vallitsevat luonnonolosuhteet, ainesten määrä ja laatu sekä hankkeen vaikutukset ympäristöön ja luonnonolosuhteisiin.

Teemme suunnittelun ja suunnitteluun liittyvien mittausten lisäksi myös alueen maastoon merkinnät ja kontrollimittaukset.