Salaojitustietoa

22.04.2016

UUTTA TIETOA SALAOJITUSRAHOITUKSESTA

Valtioneuvoston on nyt hyväksynyt asetuksen 241/2015 muutos, jolla investointituen tukitasoa nostetaan 5 prosenttiyksiköllä salaojituksessa, energiantuotannossa ja ympäristön tilaa tai eläinten hyvinvointia edistävissä investoinneissa. Asetusmuutos tulee voimaan 20.4.2016 ja sitä sovelletaan vireillä oleviin tukihakemuksiin. Eli salaojituksen investointituki on nyt 35 % säätösalaojituksen 40 %.

MÄÄRÄYS
Nro 89/15
Asianro 852/04.00.00/2015
Voimassaoloaika
23.12.2015 - toistaiseksi


Valtuutussäännökset
Laki maatalouden rakennetuista (1476/2007)
MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS MAATALOUDEN RAKENNETUKILAIN NOJALLA MAATILOJEN INVESTOINTITUKENA MYÖNNETYN AVUSTUKSEN JA LAINAN MAKSU- JA NOSTOLUPAHAKEMUKSESTA JA SEN LIITTEISTÄ


Maaseutuvirasto on päättänyt maatalouden rakennetuista 28 päivänä joulukuuta 2007 annetun lain (1476/2007) nojalla:


1 §
Soveltamisala
Tämä määräys koskee maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007) nojalla maatilan investointitukena myönnetyn avustuksen maksamisen ja lainan nostoluvan hakemisessa käytettäviä lomakkeita ja niiden liitteitä.


2 §

Selvitysten ja lomakkeiden käsittely
Tässä määräyksessä tarkoitetut selvitykset ja lomakkeet toimitetaan ensisijaisesti Maaseutuviraston ylläpitämässä sähköisessä verkkopalvelussa.
Selvitykset ja lomakkeet voidaan toimittaa myös kirjallisesti tuen myöntäneelle elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselle.


3 §


Maksu- ja nostolupahakemus
Maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007) nojalla maatilojen investointitukena myön-netyn avustuksen maksua ja lainan nostolupaa on haettava Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella numero 2332.
Maksu- ja nostolupahakemukseen on liitettävä tässä määräyksessä mainitut avustuksen maksamisen tai nostoluvan myöntämisen edellytyksenä olevat asiakirjat. Asiakirjoja ei tarvitse toimittaa, jos sama asiakirja on toimitettu tuen myöntämistä koskevan hakemuksen liitteenä tai
tukipäätöksen valmistelun yhteydessä tai samaa toimenpidettä koskevan aiempaa avustuserää tai nostolupaa haettaessa ja tuen saajan olosuhteissa ei ole tapahtunut muutoksia asiakirjan toimittamisen jälkeen.


4 §


EU-osarahoitteisen avustuksen maksamisen tai lainan nostoluvan myöntämisen perus-teena olevien kustannusten esittäminen
Maatalouden investointituen kohdentamisesta vuonna 2015 annetun valtioneuvoston asetuksen (241/2015), jäljempänä kohdentamisasetus (241/2015), 19 §:ssä määriteltyihin, EU-osarahoitteisena myönnettyihin tukiin, avustus maksetaan ja lainan nostolupa myönnetään haki-jan esittämien syntyneiden ja maksettujen tukikelpoisten kustannusten perusteella. Maksuhakemukseen tai lainan nostolupahakemukseen on liitettävä jäljennökset yksilöidyistä maksutositteista ja -kuiteista, joiden perusteella voidaan todeta tuen perusteena olevien kustannusten ole-van tuen saajan maksamia. Hakemukseen liitetään myös kirjanpidonote tai jäljennökset maatila-talouden tuloverolain mukaisista muistiinpanoista.


5 §


Kansallisen avustuksen maksamisen tai lainan nostoluvan myöntämisen perusteena ole-vien kustannusten esittäminen
Kohdentamisasetuksen (241/2015) 19 §:ssä määriteltyihin, kokonaan kansallisista varoista myönnettyihin tukiin, avustus maksetaan ja lainan nostolupa myönnetään hakijan esittämien syntyneiden ja maksettujen tukikelpoisten kustannusten perusteella. Maksu- ja nostolupahakemukseen on liitettävä tuen hakijan sivukohtaisesti allekirjoittama tositekohtainen koontiluettelo syntyneistä tukikelpoisista kustannuksista. Koontiluettelona on käytettävä Maaseutuviraston lomaketta numero 2331 tai vastaavat tiedot sisältävää asiakirjaa.


6 §


Selvitys omasta työstä
Tuettavan toimenpiteen hyväksi tehdystä omasta työstä on liitettävä selvitys maksu- ja nostolupahakemuksen liitteeksi. Selvityksenä on käytettävä Maaseutuviraston lomaketta numero 506 tai vastaavat tiedot sisältävää asiakirjaa, johon kirjataan tehdyt työtunnit ja tehtävät.


7 §


Selvitys oman maa-aineksen tai puutavaran käytöstä
Jos rakentamiseen käytetään omaa maa-ainesta tai omaa puutavaraa, on maksu- ja nostolupahakemukseen liitettävä asiantuntijan selvitys käytetyn maa-aineksen tai puutavaran määrästä, laadusta ja hinnasta. Selvityksenä on käytettävä Maaseutuviraston lomaketta numero 2322L tai vastaavat tiedot sisältävää asiakirjaa.


8 §


Rakennusluvan edellyttämien katselmusten tarkastuspöytäkirjat
Jos tuettava investointi edellyttää rakennuslupaa, avustuksen loppumaksun maksuhakemukseen tai lainan viimeisen erän nostolupahakemukseen on liitettävä pöytäkirja kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tekemästä rakennuslupamenettelyn mukaisesta loppukatselmuksesta.


9 §


Salaojituksen työmaapöytäkirja
Kohdentamisasetuksen (241/2015) 12 §:ssä tarkoitetun salaojitukseen myönnetyn avustuksen maksuhakemukseen on liitettävä jäljennös salaojituksen työmaapöytäkirjasta. Työmaapöytäkirjana on käytettävä Maaseutuviraston lomaketta numero 515.


10 §


Salaojitustyön valmistumispöytäkirja
Kohdentamisasetuksen (241/2015) 12 §:ssä tarkoitetun salaojitukseen myönnetyn avustuksen loppumaksua haettaessa maksuhakemukseen on liitettävä jäljennös salaojitustyön valmistumispöytäkirjasta. Valmistumispöytäkirjana on käytettävä Maaseutuviraston lomaketta numero 509.


11 §


Hankintojen kilpailuttaminen ja selvitys kustannusten kohtuullisuudesta
Jos investoinnin tukitaso on yli 50 % hankinnan kustannusarviosta ja hankinnan arvo ilman arvonlisäveroa on yli 30 000 euroa tai rakentamisinvestoinnin arvo on yli 150 000 euroa, on haki-jan liitettävä hakemuksen liitteeksi hankintailmoitus sekä perusteltu hankintapäätös.
Jos investoinnin tukitaso on yli 50 % hankinnan kustannusarviosta ja hankinnan arvo ilman arvonlisäveroa ylittää EU-kynnysarvot, hankintamenettelyjen osalta on noudatettava julkisista hankinnoista annetussa laissa (348/2007) säädettyjä EU-kynnysarvot ylittäviä hankintoja koskevia menettelyjä.
Jos tuki ei perustu rakentamisen yksikkökustannuksiin ja hankinta ylittää 10 000 euroa, on tuen-saajan liitettävä hakemukseen selvitys tavanomaisesta hintatasosta, riittävä määrä tarkoituk-senmukaisia tarjouksia tai muu selvitys, jonka perusteella viranomainen voi arvioida kustannusten kohtuullisuuden.


12 §


Voimaantulo
Tämä määräys tulee voimaan 23. päivänä joulukuuta 2015.
Ennen määräyksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

29.01.2019Referenssejä päivitetetty
29.10.2017Yrityksen kotipaikka muuttuu
08.04.2016Suunnittelu- ja Mittauspalvelu Sumipa Oy laajentaa
22.04.2016Salaojitustietoa
24.01.2014Lämpökuvaus
15.12.2013Kiinteistökohtainen vesihuolto